1. Gwarancja udzielana jest na systemy ogrodzeniowe JAGA bezpośrednio u producenta, w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży, Składach Materiałów Budowlanych lub Autoryzowanych Firmach Wykonawczych, z którymi Producent ma podpisane aktualne umowy współpracy. Producent gwarantuje Odbiorcy najwyższą jakość produktów. Warunkiem skorzystania przez Odbiorcę z udzielonej gwarancji jest wykonanie wszelkich prac związanych z montażem produktów zgodnie z wymogami sztuki budowlanej oraz wskazówkami zawartymi w instrukcji montażu.

2. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują z chwilą wydania produktów, jednak pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty.

3. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty wydania produktów.

4. Odbiorca traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli nie zawiadomi Producenta o wadach produktów niezwłocznie po ich ujawnieniu chyba, że strony postanowią inaczej.

5. Producent uznaje w ramach gwarancji wady wynikające z jego winy, a w szczególności:

  a) wady konstrukcji,

  b) wady wykonania,

  c) wady wynikające z użycia surowców niewłaściwej jakości

6. Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia powstałe w szczególności w wyniku:

  a) niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania ławy fundamentowej,

  b) niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych produktów,

  c) niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych produktów,

  d) niewłaściwego doboru materiałów do rodzaju i wielkości obciążeń, np. bram, przęseł, itp.,

  e) niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych produktów,

  f) klęsk żywiołowych, działań zbrojnych, niepokojów społecznych oraz innych nieprzewidywalnych wypadków losowych.

7. Nie podlega gwarancji i nie są traktowane jako wady:

  a) odchyły w odcieniach kolorów uwarunkowane procesem produkcyjnym oraz naturalną zmiennością kruszyw

  b) wykwity wapniowe w postaci białego nalotu,

  c) wyroby II-gatunkowe

8. Warunkiem skorzystania przez Odbiorcę z uprawnień gwarancyjnych jest przedstawienie:

  a) wniosku reklamacyjnego na piśmie,

  b) oryginału faktury zakupu produktów.

9. Reklamacje w ramach niniejszej gwarancji należy składać stosownie do miejsca zakupu:

  a) bezpośrednio u Producenta,

  b) w punktach, z którymi Producent ma podpisane aktualnie umowy o współpracę.

10. Odbiorca zobowiązany jest do sprawdzenia jakości odebranych i dostarczonych produktów przed ich zabudowaniem. W przypadku stwierdzenia wady Odbiorca wstrzyma się z zabudowaniem produktów i złoży reklamację postępując zgodnie z pkt. 8 i 9.

11. Jeżeli Odbiorca zabudował produkt z wadami, Producent nie ponosi kosztów rozbiórki i ponownego montażu elementów.

12. Producent w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnej reklamacji wraz z kompletem wymaganych dokumentów, po dokonaniu oględzin produktów w miejscu wskazanym przez Odbiorcę, pisemnie określi swoje stanowisko.

13. W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy produkt zostanie wymieniony na wolny od wad, w terminie i na zasadach obustronnie uzgodnionych lub przeklasyfikowany na pozagatunek. Producent odpowiada maksymalnie do wartości zakupionego towaru.

14. Wszelkie wadliwe produkty po ich wymianie stają się własnością Producenta.

15. W uzasadnionych przypadkach, Producent ma prawo odmówi ć realizacji zobowiązań gwarancyjnych – w szczególności, gdy Odbiorca wiedział o wadzie w chwili odbioru produktu i uznał ją za nieistotną, lub gdy nie obniża ona jego wartości użytecznych.